Oppdrett på land kan bli ny industrisuksess

Mar 30, 2015

Det er ikke lenge før det kan bli like billig å produsere laks til lands som til vanns, sier Anders M. Gjendemsjø er leder for fiskeri og havbruk i Deloitte Norge.

Totalt sett sto Norge for i overkant av 50 prosent av verdens lakseproduksjon i 2014. Samtidig viser bakteppet en økende utfordring for norske oppdrettsselskaper, særlig relatert til lakselus.

 

– Sett sammen med stadig økte fôrkostnader, så har produksjonskostnaden beveget seg opp fra ca 23 (2015-pris) kroner kiloet i tidsrommet fra 2008 til 2012, til ca 28 kr kiloet i dag.

– Landbasert produksjon av laks, som for kun få år siden ble avskrevet som ikke konkurransedyktig, seiler nå opp som et reelt alternativ for etablering av ny produksjonskapasitet, skriver den tidligere lakseanalytikerne på Sysla.no.

 

Deloitte har den senere tid beregnet produksjonskostnad for ulike produksjonsregimer av laks. Resultatene fra denne analysen viser en bemerkelsesverdig lik produksjons- og investeringskostnad for produksjon av laks i sjø og på land.

 

– Ser vi på produksjonskostnaden i tradisjonell sjøbasert oppdrett med utsett av smolt på 100 gram, anslår vi den til 26,50 kroner kiloen, mens vi har beregnet kostnadene på land til 26,75 kroner kiloet.

Han understreker at kostnaden for landbasert oppdrett er basert på en god drift av anlegget.

– Ettersom landbasert oppdrett er i sin spede begynnelse, har vi sett, og vil se, prøving og feiling, og med det høyere produksjonskostnader for de første generasjonene med landbasert laks.

Gjendemsjø mener det er på tide at Norge tar sin plass som leverandør av spisskompetanse, også innen landbasert oppdrett.

 

–  Oppdrett av laks i Norge vil i overskuelig fremtid primært foregå i sjø, likevel må det legges til rette for utvikling av landbasert produksjon av laks i Norge.

– Ved selv å bygge opp spisskompetanse, både på teknologi og drift, vedrørende landbasert produksjon av laks, vil norske selskaper kunne være leverandør av teknologi og kompetanse til resten av verden. Dette på lik linje med rollen norsk leverandørindustri til olje og gass har oppnådd.

Nordic Aquafarms er et selskap som har sitt utgangspunkt i den landbaserte (RAS) satsingen i Fredrikstad. Bak selskapet står en gruppering med variert industribakgrunn og internasjonal erfaring med landbasert produksjon. Vi har merket oss at RAS produksjon av matfisk er gjenstand for en løpende debatt i Norge. Slik vi ser det har de fleste partene i debatten litt rett. Det avgjørende er hva myndighetene og næringen velger å foreta seg.

 

Er RAS en potensiell trussel mot den norske næringen? Vår vurdering er ”til en viss grad” når det gjelder produksjon av laks i de neste 10-årene. Trusselen vil bli forsterket hvis den norske næringen ikke får kontroll på biologiske faktorer som bidrar til økende kostnader og potensielle omdømmeutfordringer. Når det gjelder andre arter vurderer vi at RAS ikke er noen trussel, men en mulighet. Likevel, vil kompetanse avgjøre hvem som blir best i klassen på RAS. Det er knapt forsket på produksjon av matfisk i RAS i Norge, men vi har verdensledende kompetanse på akvakultur. Vi har nå et mulighetsvindu hvor vi kan ta lederskap.

Hva gjør vi så om det foreligger en potensiell trussel? Slik vi ser det kan vi velge bort produksjonsmetoden i Norge og håpe på at den aldri sprer seg i resten av verden. Det er en relativt naiv strategi når en ser utviklingen internasjonalt. Det er også risikofylt for den norske næringen å legge ”alle eggene i en kurv” – vi blir sårbare om vi ikke diversifiserer vår satsing.

 

Alternativt kan vi velge å ta lederskap. Ved å gjøre dette oppnår vi flere ting. Vi skaper handlingsalternativer for den norske næringen i fremtiden. Vi tar en aktiv rolle i å forme den fremtidige utviklingen på akvakulturproduksjon i Norge og internasjonalt. Vi skaper en plattform for norsk kompetanse og kapital til å ekspandere ut i verden; da potensielt på flere arter enn laks. Om det blir vekst i landbasert produksjon av laks enkelte andre steder i verden er vi best tjent med å være en naturlig kapital- og kompetansepartner i slike prosjekt.

 

Source: kyst.no