Fredrikstad Seafoods satser videre

Mar 27, 2015

Fiskeriministeren og Fiskeridirektoratet har gitt “grønt” lys for landbasert oppdrett av laks i Fredrikstad. Nå forsetter arbeidene med å realisere et forsknings- og produksjonssenter for laks i Fredrikstad.

Norge trenger omstilling, nye næringer og mer forskning i norsk næringsliv. Landbasert lakseoppdrett leverer på alle punktene. Det er nå tildelt forskningskonsesjon til Fredrikstad for en total produksjon på 1200 MTB (maksimalt tillatt biomasse) med laks. Dette er biomassen selskapet søkte om i 2014. Selskapets produksjonsmodell baserer seg på høsting av fisk hele året og gir derfor en total årlig produksjon av laks opp mot 3600 tonn. FoU konsesjonen er det eneste i nyere tid som er tildelt en privataktør innenfor landbasert oppdrett.

 

Substansen i forskningsplanene som er utviklet med våre forskningspartnere har i liten grad fremkommet i uttalelsene til FoU rådet som har vurdert selskapets søknad

Source:.kyst.no. Basert på vår erfaring internasjonalt har det mest substansielle og viktigste forskningsprogrammet for produksjon av laks i landanlegg til dags dato blitt lagt i Fredrikstad. Programmet omfatter forskning på vannkvalitet, fiskevelferd, ernæring, produktkvalitet, gjenbruk av avfall, med mer i slike anlegg. Forskningen er nødvendig og vi ser frem til et nært samarbeid MNBU, NIVA og andre parter i årene fremover.

 

Fredrikstad Seafoods har arbeidet for konkurransedyktige rammebetingelser for landbasert oppdrett i over et år i Norge. Vi har hele tiden ment at produksjonsmetoden bør være en naturlig del av fremtidens fiskerinæring. Det foreligger nå en Stortingsmelding hvor ordinære konsesjoner uten vederlag skal bli tilgjengelig for landbasert produksjon fra 2016. Fredrikstad Seafoods vil i perioden fremover vurdere betingelsene i tildelt forskningskonsesjon for å sikre at konkurransedyktige rammebetingelser er på plass for en langsiktig og vellykket satsing i Fredrikstad. Selskapet skal også fullføre gjenstående godkjenningsprosesser i Østfold fylke før alle formaliteter er på plass.

Østfold og Fredrikstad har unike kvaliteter for å kunne lykkes med laks på land. Et anlegg i Fredrikstad vil dra nytte av meget god infrastruktur, gode brakkvannsressurser og en sentral geografisk plassering. Fredrikstad har dype røtter som industriby og forbindelsen til havet har alltid vært viktig. Industripionerne som en gang startet Fredrikstads Mekaniske Verksted, Stabburet og Brynhildsens fabrikker visste ikke på forhånd om de ville lykkes, men de satset. Det gjør også Fredrikstad Seafoods nå. Det betyr nye arbeidsplasser og et steg for Østfold inn i en av Norges viktigste industrier.

Nordic Aquafarms er et selskap som har sitt utgangspunkt i den landbaserte (RAS) satsingen i Fredrikstad. Bak selskapet står en gruppering med variert industribakgrunn og internasjonal erfaring med landbasert produksjon. Vi har merket oss at RAS produksjon av matfisk er gjenstand for en løpende debatt i Norge. Slik vi ser det har de fleste partene i debatten litt rett. Det avgjørende er hva myndighetene og næringen velger å foreta seg.

 

Er RAS en potensiell trussel mot den norske næringen? Vår vurdering er ”til en viss grad” når det gjelder produksjon av laks i de neste 10-årene. Trusselen vil bli forsterket hvis den norske næringen ikke får kontroll på biologiske faktorer som bidrar til økende kostnader og potensielle omdømmeutfordringer. Når det gjelder andre arter vurderer vi at RAS ikke er noen trussel, men en mulighet. Likevel, vil kompetanse avgjøre hvem som blir best i klassen på RAS. Det er knapt forsket på produksjon av matfisk i RAS i Norge, men vi har verdensledende kompetanse på akvakultur. Vi har nå et mulighetsvindu hvor vi kan ta lederskap.

Hva gjør vi så om det foreligger en potensiell trussel? Slik vi ser det kan vi velge bort produksjonsmetoden i Norge og håpe på at den aldri sprer seg i resten av verden. Det er en relativt naiv strategi når en ser utviklingen internasjonalt. Det er også risikofylt for den norske næringen å legge ”alle eggene i en kurv” – vi blir sårbare om vi ikke diversifiserer vår satsing.

 

Alternativt kan vi velge å ta lederskap. Ved å gjøre dette oppnår vi flere ting. Vi skaper handlingsalternativer for den norske næringen i fremtiden. Vi tar en aktiv rolle i å forme den fremtidige utviklingen på akvakulturproduksjon i Norge og internasjonalt. Vi skaper en plattform for norsk kompetanse og kapital til å ekspandere ut i verden; da potensielt på flere arter enn laks. Om det blir vekst i landbasert produksjon av laks enkelte andre steder i verden er vi best tjent med å være en naturlig kapital- og kompetansepartner i slike prosjekt.